XSM
0
betöltés...

Adatvédelmi szabályzat

Olvasd el adatvédelmi szabályzatunkat

Az xsoft.hu weboldal kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során ügyfelei információs önrendelkezési jogát tiszteletben tartsa.

Az Ön érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELET rendelkezéseinek és az egyéb hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően járjon el, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfeleljen.

Jelen dokumentum célja, hogy megfelelő tájékoztatást és védelmet nyújtson az xsoft.hu weboldallal kapcsolatba kerülő természetes személyek személyes adatainak kezelése, védelme érdekében.

A honlap használatával, továbbá személyes adatait tartalmazó e-mail küldésével ön hozzájárul személyes adatai kezeléséhez, összegyűjtéséhez, feldolgozásához és továbbításához olyan mértékben, amennyire az annak a célnak az elérése érdekében szükséges, amelynek érdekében az adatokat megadta az alábbiakban részletezett szabályzatban foglaltak szerint. A szabályzatot a weboldalra történő belépéssel, és a weboldal használatával minden érintett magára nézve kötelezőnek fogad el.

Az xsoft.hu fenntartja a jogot arra, hogy az adatvédelmi tájékoztatónak a jogszabályok vagy egyéb változások miatti frissítését bármikor elvégezze. A változások a módosított tájékoztató feltöltésével lépnek hatályba.

Definíciók

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetve az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociálisazonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozókövetkeztetés.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele (azaz: az adatok átadása).

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatállomány: Adatállomány: egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Adatkezelő megnevezése:

Xsoft Media Kft.

6000 Kecskemét, Sarló utca 8.

hello@xsoft.hu

+3620/9571360

Adatzárolás: Az xsoft.hu weboldal elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatzárolás: Az xsoft.hu weboldal elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelmében. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelési alapelvek:

• Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

• A GDPR 5. cikkében meghatározott garanciális követelményekre figyelemmel, személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.

• Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, a céljaival nem összeegyeztethető módon adatkezelés nem végezhető.

• Az adatok felvételének és kezelésének jogszerűnek és tisztességesnek, továbbá az érintett számára átláthatónak kell lennie. Jogszabályban elrendelt adatkezelés kizárólag a felhatalmazást adó jogszabályban meghatározott célból valósulhat meg.

• Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, valamint, ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges, naprakészségét.

• Biztosítani kell azt is, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

• Az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve, az adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai és/vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága.

• Amennyiben lehetséges, el kell kerülni a személyes adatok kezelését.

• Ha a személyes adat kezelése elkerülhetetlen, az Adatkezelőnek mindenkor képesnek kell lennie a jelen pont szerinti elveknek való megfelelése igazolására. Megfelelő eljárásrendeket kell kialakítani annak érdekében, hogy az Adatkezelő által kezelt valamennyi személyes adat vonatkozásában bizonyítható legyen az adat kezelésének jogszerűsége.

Az adatkezelő tevékenysége

A kezelt adatok vonatkozásában az adatkezelő feladata, hogy az érintetteket adataik felvétele előtt megfelelően tájékoztassa. A tájékoztatás akkor megfelelő, ha egyértelmű, részletes és teljes körű.

Kitér az adatkezelés minden lényeges körülményére:

Különösen annak céljára, jogalapjára, időtartamára, az adatkezelő, adatfeldolgozó személyére, harmadik személynek továbbításra, hozzájárulás visszavonásának módjára és esetleges következményére.

A tájékoztatásnak továbbá ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az adatkezelés célja

Az xsoft.hu honlapon szereplő szolgáltatás teljesítése, szerződésben szereplő felek közötti közvetítés, kapcsolattartás, a kapcsolódó egyéb dokumentumok elkészítése, adatkezelő esetleges jogérvényesítése.

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése az érintettek önkéntes hozzájárulásával történik.

Az adatkezelés jogalapja

Az xsoft.hu weboldal adatkezelései önkéntes hozzájáruláson illetve szerződéses kötelezettségen alapulnak.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés: Ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

Szerződésen alapuló adatkezelés: Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A kezelt személyes adatok köre

Ajánlatkérés esetén: teljes név, telefonszám, e-mail cím

Szerződéskötés esetén: a fentieken kívül születési hely, születési idő, a megrendelő édesanyjának neve, adóazonosító jele, illetve személyi igazolvány száma, valamint az ügyfelek által önkéntesen megadott egyéb adatok az adott ügymenet jellegétől függően a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben.

Az adatkezelés időtartama

A személyes adatokat adatkezelő az adatkezelési cél eléréséhez szükséges ideig, illetve az érintettek hozzájárulásának visszavonásáig tárolja.

Sütik (Cookie) elhelyezése

Az xsoft.hu weboldal a testre szabott kiszolgálás és a honlap működésének elősegítése érdekében az ügyfél számítógépén kis adatcsomagot, un. cookie-t helyez el. A cookie(k)-ról szóló részletes tájékoztatót a weboldalon olvashatják.

Az érintettek jogai

Tájékoztatás kéréséhez való jog: Az adatkezelőtől írásban tájékoztatást kérhet, hogy az adatkezelő mely személyes adatait és milyen jogalapon, milyen adatkezelési célból és mennyi ideig kezeli.

Helyesbítéshez való jog: Írásban kérheti az adatkezelőtől, hogy az módosítsa valamely személyes adatát.

Törléshez való jog: Írásban kérheti az adatkezelőtől személyes adatainak törlését.

Zároláshoz való jog: Írásban kérheti az adatkezelőtől, hogy a személyes adatait zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Tiltakozáshoz való jog: Írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az adatkezelő személyes adatát közvetlen üzletszerzés, közvélemény kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

Az érintettek jogai

Az érintett bármikor kérhet felvilágosítást az Adatkezelő által kezelt adatairól, ez alatt értve a kezelt adatok körét, az adatrögzítés időpontját, és módját, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos hatályos elveket, szabályokat egyaránt.

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését (figyelembe véve az adatkezelés célját).

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél, hogy az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra – kivéve ha az adatkezelés jogszabályi kötelezettségen alapul – hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.

Abban az esetben, ha valaki egy másik személy megbízásából jár el, akkor az ő felelőssége az Érintett személy beleegyezésének megszerzése adatainak közléséhez. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes személyek nyilatkozatához a törvényes képviselő előzetes hozzájárulása szükséges.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, az Érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Az Érintett kérésének elutasítása esetén indoklással ellátni válaszát.

Jogorvoslat

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét a hello@xsoft.hu e-mail címen, vagy az adatkezelő székhelyére címzett postai küldemény formájában jelentheti be.

Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel vagy végrehajtott intézkedéssel nem ért egyet, a döntés vagy intézkedés ellen –annak közlésétől számított 30 napon belül jogorvoslati igénnyel élhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

www.naih.hu

telefon: +36 (1) 391-1400

fax: +36 (1) 391- 1410

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Másfelől az adatkezelő székhelye, az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága.

Az xsoft.hu weboldal a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető; hitelessége és hitelesítése biztosított; változatlansága igazolható; a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen

Az xsoft.hu weboldal az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Amennyiben az Érintett a szolgáltatás igénybevételéhez az adatközlés során harmadik fél adatait adta meg és ezzel bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére.

Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Záró rendelkezések

Jelen adatvédelmi szabályzat 2022. november 01. napjától hatályos.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Jelen adatvédelmi nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben a GDPR, valamint a magyar jog szabályai, így különösen az Infotv. és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Impresszum

Az oldal üzemeltetője: Xsoft Media Kft.

Székhely: 6000 Kecskemét, Sarló utca 8.

Telefon: +3620/9571 360

E-mail: hello@xsoft.hu

Honlap: https://xsoft.hu

A tárhelyszolgáltató adatai: Devent Web & Software

Név: Oberna Péter

Cím: 6000. Kecskemét, Akadémia krt. 65. 5/15.

Elérhetőség:+3620/2757 757

Email:oberna.peter@devent.hu